EURO 1,9248 TRY 0,2477
USD 1,7 RUB 0,024
 1. http://www.islamazeri.com/
 2. DİN

Kateqoriya : DİN

Yayınlanma tarixi:25.02.2020 12:42:15

Qarşıda gələn mübarək 3 mənəvi aylardan maksimum şəkildə yararlanaraq məğfirət əldə etmək mümkündür.

İslamazeri.com Rəcəb ayının əməlləri haqqında məlumatı təqdim edir...

Ay ərzində deyiləcək zikrlər və tutulacaq oruclar (ƏRƏBCƏ ÜÇÜN)

 

1. Əstəğfirullahəl ləzi lə iləhə illə hu, vəhdəhu lə şərikə ləh və ətubu iləyh. (Ay ərzində 100 və ya 400 dəfə - ayın sonunda sədəqə verməyin də fəziləti var).

2. Lə iləhə illəllah (ay ərzində 1000 dəfə).

3. Əstəğfirullah və ətubu iləyh (70 dəfə səhər, 70 dəfə axşam) – zikr bitdikdən sonra 1 dəfə Allahumməğ fir li və tub ələyyə deyilsin.

4. Əstəğfirullah zəlcələli vəl ikram, min cəmi izzunubi vəl asam (ay ərzində 1000 dəfə).

5. İxlas surəsi (100 dəfə - hər cümə günü).

6. Həftənin cümə axşamı, cümə və şənbə günləri oruc tutmaq.

Qeyd: Ay ərzində deyiləcək zikrləri ayın günlərinə bölərək, çətinliyə düşmədən icra etmək olar.

Ay ərzində oxunacaq olan dualar

 Biz ay ərzində gündəlik oxunacaq olan duaları nizama salaraq aşağıdakı sıralama ilə təqdim edirik. Əslində duaların namazdan əvvəl ya sonra oxunması dua kitablarında qeyd olunmayıb. Kitablarda qeyd olunan, duanın gün ərzində oxunmasıdır. Biz möminlərin işinin asanlaşması və çətinliyə düşməmələri üçün qeyd olunan duaları müəyyən sıralama ilə nizama salmışıq. Bu sıralamadan Rəcəb ayının hər günü eyni qaydada istifadə etmək mümkündür. Ümüd edirik ki, istifadəyə yararlı olacaqdır.

 

Sübh

1) Namazdan öncə:

“Ya mən yəmliku həvaicəs-sailin, və yə`ləmu zəmirəs-samitin, li kulli məs`ələtin minkə səm`un hazir və cəvabun ətid. Allahummə və məvaidukəs-sadiqətu və əyədikəl-fazilətu və rəhmətukəl-vasiəh. Fə əs`əlukə ən tusəlliyə əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd, ən təqziyə həvaici lid-dunya vəl-axirəh, innəkə əla kulli şəy`in qədir.”

 

“Ey möhtacların istəklərinə sahib və ey sakit olanların sirlərini bilən, hər bir istəyi həmin anda eşidən və cavab verənsən! İlahi, Sənin vədlərinin hamısı doğru, nemətlərin çox və rəhmətin genişdir! İlahi, Səndən istəyirəm ki, Məhəmməd və onun Əhli-beytinə salam yetirəsən, mənim istəklərimi dünya və axirətdə verəsən. Çünki, Sən hər şeyə qadirsən!”

 

2) Namazdan sonra:

A)      “Xabəl-vafidunə əla ğəyrik. Və xəsirəl-mutə`ərrizunə illa lək. Və za`əl-mulimmunə ila bik. Və əcdəbəl-muntəciunə illa mənintəcə`ə fəzlək. Babukə məftuhun lir-rağibin. Və xəyrukə məbzulun littalibin. Və fəzlukə mubahun lis-sailin. Və nəylukə mutahun lil amilin. Və rizqukə məbsutun li mən əsakə və hilmukə mutərizun li mən navakə. Adətukəl ihsanu iləl-musi`in və səbilukəl-ibqau ələl-mu`tədin. Allahummə fəhdini hudəl-muhtədin vərzuqnictihadəl-muctəhidin və la təc`əlni minəl-ğafilinəl-mub`ədin, vəğfirli yəvməd-din.”

 “Səndən başqasına daxil olan naümid, Səndən başqasına üz tutan ziyankar, Səndən başqasının qapısına gedən möhtac, Sənin lütf və mərhəmətindən başqasından istəyən yoxsul oldu. Sənin qapın müştaqların üzünə açıq, xeyrin istəyənlərə verilmiş, lütf və mərhəmətin möhtaclara mübah (azad), hədiyyən arzu edənlərə hazır, ruzin hətta Sənə asi olanlara firavan, səbrin hətta Səninlə düşmənçilik edənlərə şamil, adətin pislərə yaxşılıq və yolun dikbaşlılarla mülayimlikdir. İlahi, məni hidayət olunanların yoluna hidayət, mənə (itaətinə) çalışanların çalışqanlığını ruzi et, məni dərgahından uzaq düşən qafillərdən qərar vermə və qiyamət günü günahlarımı bağışla!”

  

B) “Ya mən ərcuhu li kulli xəyr, və amənu səxətəhu ində kulli şərr, ya mən yu`til-kəsirə bil-qəlil, ya mən yu`ti mən sə`ələh, ya mən yuti mən ləm yəs`əlhu və mən ləm yə`rifhu təhənnunən minhu və rəhməh. Ə`tini bi məs`ələti iyyakə cəmiə xəyrid-dunya və cəmiə xəyril-axirəh, vəsrif ənni bi məs`ələti iyyakə cəmiə şərrid-dunya və şərril axirəh. Fə innəhu ğəyru mənqusin ma ə`təytə və zidni min fəzlikə ya Kərim.
(Sol əlimizin barmağıyla saqqalımızı tutur, sağ əlimizi sağ və sola hərəkət etdirən halda deyirik(: Ya zəl-cəlali vəl-ikram, ya zən-nə`mai vəl-cud, ya zəl-mənni vət-təvl! Hərrim şəybəti ələn-nar” 

(Sol əlimizin barmağıyla saqqalımızı tutur, sağ əlimizi sağ və sola hərəkət etdirən halda deyirik

“Ey o Kəs ki, Ondan bütün xeyirlərə ümidim var və bütün şərlər yanında Onun qəzəbindən aman axtarıram.

Ey o Allah ki, mənim az əməlimin müqabilində çox əta edir.  Ey o Allah ki, Ondan istəyənə əta edir.Ey o Allah ki, Ondan istəməyənə də əta edir.Və (hətta) Onu tanımayana da əta edir.

Sən o Allahsan ki, Səndən istəməyənə və Səni tanımayana da əta edirsən. Səndən istəyirəm  Öz geniş rəhmətinlə mənə əta et.

İlahi,Mənə bu dünyanın və axirətin bütün xeyirlərini nəsib et.

İlahi, məndən bütün bu dünyanın və axirətin şərlərini uzaq et!

Ey cəlalət və kəramət sahibi, ey nemətlər və bağışlamaq sahibi, ey mənn və kəramət sahibi, mənim tükümü oda haram et.”

 

Zöhr

1.Namazdan öncə:

Allahummə inni əs`əlukə səbrəş-şakirinə ləkə və əmələl-xaifinə minkə və yəqinəl-abidinə lək.Allahummə, əntəl-əliyyul-əzim və ənəl-əbdukəl-baisul-fəqir.Əntəl-ğəniyyul-həmidu və ənəl-əbduz-zəlil.Allahummə, səlli əla Muhəmmədin və alihi vəmnun bi ğinakə əla fəqri və bi hilmikə əla cəhli və bi quvvətikə əla zə`fi. Ya qəviyyu ya əziz! Alahummə! Səlli əla MUHƏMMƏDİN və alihil-əvsiyail-mərziyyin.Vəkfini ma əhəmməni min əmrid-dunya vəl-axirəh.Ya ərhəmər-rahimin.

 

“İlahi, mən səndən şükr edənlərin səbrini, səndən qorxanların əməli və sənə ibadət edənlərin yəqinini istəyirəm.İlahi, sən uca və böyük, mən isə ehtiyaclı və çarəsiz bəndəyəm.Sən ehtiyacsız və həmdə laiq, mən isə zəlil bəndəyəm.İlahi, Peyğəmbər (s) və ailəsinə salavat göndər. Ehtiyacsızlığınla kasıbçılığımıza, helminlə cəhalətimizə və qüvvənlə zəyifliyimizə minnət qoy! Ey güclü və yenilməz.İlahi, Peyğəmbərə (s), ailəsinə və seçdiyin övliyalara salavat göndər.Ey rəhimlilərin ən rəhimlisi.Dünya və axirət işlərimdə məni qəmə salan işlərimdə mənə yetərli ol!”

 

2.Namazdansonra:

A)“Əllahummə ya zəl minənis sabiğəh, vəl alail vaziəh, vər rəhmətil vasiəti vəl qudrətil camiəh, vən niəmil cəsiməti vəl məvahibil əziməh, vəl əyadil cəmiləti vəl ətayəl cəziləh, ya mən la yun`ətu bitəmsilin və la yuməssəlu binəzir, və la yuğ-ləbu bizəhir, ya mən xələqə fərəzəqə və əlhəmə fəəntəqə vəbtədəə fəşərəə və əla, fər-təfəə və qəddərə fəəhsənə və səvvər, fəət`qənə vəhtəccə fəəbləğə və ən`əmə fəəsbəğu və ə`ta, fəəczələ və mənəhə fəəfzələ ya mən səma fil izzi fəfatə nəvazirəl əbsar, və dəna fil lutfi fəcazə həvacisəl əfkar, ya mən təvəhhədə bil mulki fəla niddə ləhu fi mələkuti sultanih, və təfərrədə bil alai vəl kibriya, fəla ziddə ləhu fi cəbəruti şə`nih, ya mən harət fi kibriyai həybətihi dəqayiqu lətaifil əvham, vənhəsərət dunə idraki əzəmətihi xəvatifu əbsaril ənam, ya mən ənətil vucuhu bihəybətih, və xəzəətir riqabu liəzəmətih, və vəcilətil qulubu min xifətih, əs`əlukə bihazihil midhətil ləti la tənbəği illa lək, və bima vəəytə bihi əla nəfsikə lidaikə minəl mu`minin, və bima zəmintəl icabətə fihi əla nəfsikə lid dain, ya əsməəs samiinə və əbsərən nazirin, və əsrəəl hasibinə ya zəl quvvətil mətin, səlli əla Muhəmmədin xatəmin nəbiy-yin, və əla əhli bəytih, vəqsim li fi şəhrina haza xəyri ma qəsəmt, vəhtim li fi qəzaikə xəyrə ma hətəmt, və əhyini ma əhyəytəni məvfurən və əmitni məsrurən və məğfura, və təvəllə əntə nəcati min musaə-lətil bərzəx, vədrə` ənni mun-kərən və nəkira, və əri əyni mubəşşirən və bəşira, vəc`əl li ila rizvanikə və cinanikə mə-sira, və əyşən qərira, və mulkən kəbira, və səlli əla Muhəmmədin alihi kəsira.”

  

“İlahi, ey firavan əta, müxtəlif nemət, geniş rəhmət, əhatəli qüdrət, böyük nemət və hədiyyə, gözəl bəxşiş və kamil hədiyyələrin sahibi! Ey vəsfi misala sığmayan, bənzəri təsəvvür olunmayan və heç bir qüdrətə məğlub olmayan! Ey yaratdıqdan sonra ruzi verən, ey ilham etdikdən sonra danışdıran, ixtira etdikdən sonra yaratmağa başlayan, üstün olduqdan sonra yüksələn, ölçdükdən sonra gözəlləşdirən, surət verdikdən sonra möhkəmlədən, höccət gətirdikdən sonra bəlağət verən, nemət verdikdən sonra genişləndirən, əta etdikdən sonra çoxaldan və bağışladıqdan sonra artıran! Ey izzətdə məqamı uca olub gözlərin baxışlarından uzaq olan, lütf və mərhəmətdə düşüncələrə sığmadığı qədər hamıya yaxın olan! Ey mülk və hakimiyyətdə yeganə olub qüdrət və hakimiyyətində şəriki olmayan, nemət və böyüklükdə yeganə olub məqamında tayı-bərabəri və rəqibi olmayan! Ey heybətinin böyüklüyü ağıl və düşüncələri heyran qoyan və itigözlülərin baxışlarının Sənin əzəmətini dərk etməkdə aciz qaldığı! Ey heybəti müqabilində çöhrələrin yerə dikildiyi, əzəməti müqabilində boyunların əyildiyi, Onun qorxusundan qəlblərin titrədiyi! Səndən başqasına layiq olmayan bu təriflərə, dua edən möminlərə əta etməyi Özünə lazım bildiyinə və dua edənlər üçün onun qəbul olunmasını zəmanət verdiyinə xatir, Səndən istəyirəm, ey eşidənlərin eşidəni, görənlərin görəni və hesab çəkənlərin sürətlisi, ey yenilməz qüdrət sahibi! Peyğəmbərlərin sonuncusu Məhəmmədə və onun Əhli-beytinə salam yetir, bu ay böldüklərinin ən yaxşısını mənə nəsib et, qəti olaraq yazdıqlarının ən yaxşısını mənim üçün qəti olaraq yaz, həyatını səadət və xoşbəxtliklə bitirdiyin kəslər kimi, mənim də həyatımı səadət və xoşbəxtliklə bitir, yaşadığım müddətdə məni qalib yaşat, şad və bağışlanmış halda öldür, bərzəx aləmində sorğu-sualdan qurtulmağımı Öz öhdənə götür, Nəkir və Münkəri (əzab mələkləri) məndən uzaqlaşdır, Bəşir və Mübəşşiri (rəhmət mələkləri) gözümə göstər, yolumu "rizvan” və behiştə doğru yönəlt, mənə xoş həyat və böyük mülk nəsib et, Məhəmməd və onun Əhli-beytinə çoxlu salam yetir!

Müəllif deyir:- Bu dua Səsəə məscidində də oxunur.”

 

B) “Ya mən ərcuhu li kulli xəyr, və amənu səxətəhu ində kulli şərr, ya mən yu`til-kəsirə bil-qəlil, ya mən yu`ti mən sə`ələh, ya mən yuti mən ləm yəs`əlhu və mən ləm yə`rifhu təhənnunən minhu və rəhməh. Ə`tini bi məs`ələti iyyakə cəmiə xəyrid-dunya və cəmiə xəyril-axirəh, vəsrif ənni bi məs`ələti iyyakə cəmiə şərrid-dunya və şərril axirəh. Fə innəhu ğəyru mənqusin ma ə`təytə və zidni min fəzlikə ya Kərim.
(Sol əlimizin barmağıyla saqqalımızı tutur, sağ əlimizi sağ və sola hərəkət etdirən halda deyirik(: Ya zəl-cəlali vəl-ikram, ya zən-nə`mai vəl-cud, ya zəl-mənni vət-təvl! Hərrim şəybəti ələn-nar”

 (Sol əlimizin barmağıyla saqqalımızı tutur, sağ əlimizi sağ və sola hərəkət etdirən halda deyirik  

 

“Ey o Kəs ki, Ondan bütün xeyirlərə ümidim var və bütün şərlər yanında Onun qəzəbindən aman axtarıram.

Ey o Allah ki, mənim az əməlimin müqabilində çox əta edir.  Ey o Allah ki, Ondan istəyənə əta edir.Ey o Allah ki, Ondan istəməyənə də əta edir.Və (hətta) Onu tanımayana da əta edir.

Sən o Allahsan ki, Səndən istəməyənə və Səni tanımayana da əta edirsən. Səndən istəyirəm  Öz geniş rəhmətinlə mənə əta et.

İlahi,Mənə bu dünyanın və axirətin bütün xeyirlərini nəsib et.

İlahi, məndən bütün bu dünyanın və axirətin şərlərini uzaq et!

Ey cəlalət və kəramət sahibi, ey nemətlər və bağışlamaq sahibi, ey mənn və kəramət sahibi, mənim tükümü oda haram et.”

 

Əsr

Namazdan sonra:

“Bismilahir Rəhmanir Rəhim

Əllahummə inni əs`əlukə biməani cəmii ma yəd`ukə bihi vulatu əmrikəl mə`munun, əla sirrikəl mustəbşirun, biəmrikəl vasifun, liqudrətikəl mu`linun, liəzəmətikə əs`əlukə bima nətə-qə fihim min məşiyyətik, fəcəəltəhum məadinə likəli-matikə və ərkanən litəvhidikə və ayatik, və məqamatikəlləti la tə`tilə ləha fi kulli məkan, yə`rifukə biha mən ərəfək, la fərqə bəynəkə və bəynəha illa ənnəhum ibaduk, və xəlqukə fətquha və rətquha biyədikə bəd`uha mink, və əvduha iləykə ə`zadun və əşhadun və munat, və əzvadun və həfəzətun və ruvvad, fəbihim mələ`tə səmaəkə və ərzək, hətta zəhərə ən la ilahə illa ənt, fəbizalikə əs`əlukə və biməvaqiil izzi min rəhmətik, və biməqamatikə və əlamatikə ən tusəlliyə əla Muhəmmədin və alih, və ən təzidəni imanən və təsbita, ya batinən fi zuhurihi və zahirən fi butunihi və məknunih, ya mufərriqən bəynən nuri vəd dəycur, ya məvsufən biğəyri kunh, və mə`rufən biğəyri şibh, haddə kulli məhdudin və şahidə kulli məşhud, və mucidə kulli məvcudin və muhsiyə kulli mə`dud, və faqidə kulli məfqud, ləysə dunəkə min mə`budin əhləl kibriyai vəl cud, ya mən la yukəyyəfu bikəyf, və la yu-vəyyənu biəyn, ya muhtəcibən ən kulli əyn, ya dəymumu ya qəyyumu və alimə kulli mə`-lum, səlli əla Muhəmmədin və alih, və əla ibadikəl muntə-cəbin, və bəşərikəl muhtəcibin, və məlaikətikəl muqərrəbin, vəl buhmis saffinəl haffin, və barik ləna fi şəhrina hazəl murəccəbil mukərrəm, və ma bə`dəhu minəl əşhuril hurum, və əsbiğ ələyna fihin niəm, və əczil ləna fihil qəsəm, və əbriz ləna fihil qəsəm, və bismikəl ə`zəmil ə`zəmil əcəllil əkrəm, əlləzi vəzə`təhu ələn nəhar, fəəzaə və ələl ləyli fəəzləmə vəğfir ləna ma tə`ləmu minna, və ma la nə`ləmu və`simna minəz zunub, xəyrəl isəm, vək-fina kəvafiyə qədərik, vəmnun ələyna bihusni nəzərik, və la təkilna ila ğəyrikə və la təmnə`na min xəyrik, və barik ləna fima kətəbtəhu ləna min ə`marina, və əslih ləna xəbiətə əsrarina, və ə`tina minkəl əmanə vəs tə`milna bihusnil iman, və bəlliğna şəhrəs siyam, və ma bə`dəhu minəl əyyami vəl ə`vam, ya zəl cəlali vəl ikram.”

 

 

“Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə!

İlahi, əmr sahiblərinin – sirrinə əmanətdarların, göstərişlərinə sevinənlərin, qüdrətini vəsf edənlərin və əzəmətini aşkar edənlərinin dua etdiklərinin bütün mənaları ilə Səndən istəyirəm! Onlarla danışan (onlara şamil olan) iradən, kəlmələrinin sirrinin xəzinəsi, dininin sütunları etdiyin və hər yerdə onların sayəsində tanınacağın kəslər, aradan getməyəcək nişanə və məqamlar vasitəsilə Səndən istəyirəm.Səni tanıyan şəxs üçün Səninlə onlar arasında onların məxluq, Sənin bəndələrin və həmin nişanələrin sahibi, (məxluqatdakı) başlanğıc və dönüşün Sənə tərəf olmasından başqa, heç bir fərq yoxdur.Onlar Sənin dininin dayağı, şahidi, hamisi, gözətçisi, müdafiəçisi və təbliğçiləridirlər."Səndən başqa heç bir tanrının olmadığı”nın aşkar olması üçün göy və yerləri onlarla doldurubsan. Belə isə, mən bunların – izzətli mövqeyin, rəhmətin, məqam və nişanələrin – vasitəsilə Səndən istəyirəm ki, Məhəmməd və onun Əhli-beytinə salam yetirəsən, iman və sabitqədəmliyimi artırasan. Ey aşkar olması ilə yanaşı gizli və gizli olması ilə yanaşı aşkar olan! Ey nurla zülməti ayıran, ey zatından başqa vəsf olunan, bənzərsiz tanınan, bütün məhdud şeylərə ölçü təyin edən, bütün müşahidə olunanlara şahid olan, bütün varlıqlara varlıq bəxş edən, bütün sayılanları sayıb-hesablayan və bütün itənləri itirən! Səndən başqa heç bir məbud yoxdur. Ey böyüklük və bəxşiş sahibi, ey keyfiyyət və vəsfə sığmayan, məkanı olmayan, ey bütün gözlərdən gizli olan, ey əbədi, ey davamlı və bütün şeyləri bilən, Məhəmməd və onun Əhli-beytinə, seçilmiş bəndələrinə, pərdə arxasında olan insanlarına, yaxın mələklərinə, sıraya düzülüb əmrinə hazır olan sükut əhlinə salam yetir! Bu böyük və əziz Rəcəb ayı və ondan sonra gələn haram ayları bizə bərəkətli et, həmin ayda nemətlərini bizə genişləndir, qismət və payımızı artır, andlarımızı boynumuzdan götür, gündüzə qoyduqda işıqlanan və gecəyə qoyduqda qaranlıqlaşan böyük və böyük, uca və hörmətli adına xatir, Sənin bildiyin, bizim isə bilmədiyimiz günahlarımızı bağışla, ən yaxşı gözətçiliklə bizi günahlardan qoru, bizi müqəddər etdiklərindən ehtiyacsız et, yaxşı nəzərinlə bizə minnət qoy, bizi Özündən başqasına tapşırma, xeyrindən məhrum etmə, ömrümüzdən müəyyən etdiyin müddəti bizə bərəkətli et, sirlərimizi (batinimizi) islah et, Öz tərəfindən bizə aman ver, bizi yaxşı imanla işə vadar et, orucluq ayı, ondan sonrakı günlər və illərə yetir, ey şövkət və böyüklük sahibi!

 

Şam

1.Namazdan öncə:

“Əllahummə inni əs`əlukə bil məvludəyni fi rəcəb, Muhəm-mədibni Əliyyis sani, vəbnihi Əliyyibni Muhəmmədinil mun-təcəb, və ətəqərrəbu bihima iləykə xəyrəl qurəb, ya mən iləyhil mə`rufu tulibə və fima lədəyhi ruğib, əs`əlukə sualə muqtərifin muznib, qəd əvbə-qəthu zunubuhu və əvsəqəthu uyubuh, fətalə ələl xətaya duubuh, və minər rəzaya xutubuh, yəs`əlukət təvbəh, və husnəl əvbəti vən nuzuə ənil həvbəh, və minən nari fəkakə rəqəbətih, vəl əfvə əmma fi rib`qətih, fəəntə məvlayə ə`zə-mu əməlihi və siqətuh, Əlla-hummə və əs`əlukə biməsai-likəş şərifəti və vəsailikəl mu-nifəh, ən tətəğəmmədəni fi hazəş şəhr, birəhmətin minkə vasiətin və ni`mətin vaziəh, və nəfsin bima rəzəqtəha qaniəh, ila nuzulil hafirəh, və məhəllil axirəti və ma hiyə iləyhi sairəh.”

 

اİlahi, Rəcəb ayında doğulan, seçilmiş bəndələrin ikinci Məhəmməd ibn Əli və onun oğlu Əli ibn Məhəmmədin vasitəsilə Səndən istəyir və ən yaxşı yaxınlıqla Sənə yaxınlaşıram, ey Ondan yaxşı işlər tələb olunan, hamı Sənin yanındakılara müştaqdır! Günah içində boğulan, günahı ilə həlakətə yetən, eyibləri ilə zəncirə çəkilən, adəti uzun müddət xatakarlıq olan, işləri qəm-qüssə ilə yoğurulan şəxs kimi, Səndən istəyirəm. Səndən tövbənin və yaxşı dönüşün qəbul olunması, günahdan uzaqlığı, cəhənnəm odundan qurtuluşu və boynunda olanı bağışlamağı istəyirəm. Sən mənim mövlam, böyük arzu və dayağımsan. İlahi, şərəfli məsələlərin və uca vasitələrinlə Səndən istəyirəm ki, məni bu ayda qəbrə qoyulan vaxt, axirət mənzili və canların tələsdiyi məkana qədər Öz geniş rəhmətinə və firavan nemətinə şamil edəsən, mənə ruzinlə qane olan nəfs əta edəsən!

 

2.Namazdan sonra:

“Ya mən ərcuhu li kulli xəyr, və amənu səxətəhu ində kulli şərr, ya mən yu`til-kəsirə bil-qəlil, ya mən yu`ti mən sə`ələh, ya mən yuti mən ləm yəs`əlhu və mən ləm yə`rifhu təhənnunən minhu və rəhməh. Ə`tini bi məs`ələti iyyakə cəmiə xəyrid-dunya və cəmiə xəyril-axirəh, vəsrif ənni bi məs`ələti iyyakə cəmiə şərrid-dunya və şərril axirəh. Fə innəhu ğəyru mənqusin ma ə`təytə və zidni min fəzlikə ya Kərim.
(Sol əlimizin barmağıyla saqqalımızı tutur, sağ əlimizi sağ və sola hərəkət etdirən halda deyirik(: Ya zəl-cəlali vəl-ikram, ya zən-nə`mai vəl-cud, ya zəl-mənni vət-təvl! Hərrim şəybəti ələn-nar”

 (Sol əlimizin barmağıyla saqqalımızı tutur, sağ əlimizi sağ və sola hərəkət etdirən halda deyirik

“Ey o Kəs ki, Ondan bütün xeyirlərə ümidim var və bütün şərlər yanında Onun qəzəbindən aman axtarıram.

Ey o Allah ki, mənim az əməlimin müqabilində çox əta edir.  Ey o Allah ki, Ondan istəyənə əta edir.Ey o Allah ki, Ondan istəməyənə də əta edir.Və (hətta) Onu tanımayana da əta edir.

Sən o Allahsan ki, Səndən istəməyənə və Səni tanımayana da əta edirsən. Səndən istəyirəm  Öz geniş rəhmətinlə mənə əta et.

İlahi,Mənə bu dünyanın və axirətin bütün xeyirlərini nəsib et.

İlahi, məndən bütün bu dünyanın və axirətin şərlərini uzaq et!

Ey cəlalət və kəramət sahibi, ey nemətlər və bağışlamaq sahibi, ey mənn və kəramət sahibi, mənim tükümü oda haram et.”

 

İşa

Namazdan sonra:

“Əlhəmdu lillahilləzi əşhə-dəna məşhədə əvliuaihi fi rə-cəbin və əvcəbi ələyna min həqqihim ma qəd vəcəb, və səlləllahu əla Muhəmmədil muntəcəb, və əla əvsiyaihil hu-cub, Əllahummə fəkəma əşhəd-təna məşhədəhum (məşahi-dəhum), fəənciz ləna məv`idə-hum və əuridna məuridəhum, ğəyrə muhəlləinə ən virdin fi daril muqaməti vəl xuld, vəs səlamu ələykum inni (qəd) qəsədtukum və`təmədtukum biməs`ələti və hacəti, və hiyə fəkaku rəqəbəti minən nar, vəl məqərru məəkum fi daril qərar, məə şiətikumul əbrar, vəssəlamu ələykum bima səbərtum, fəni`mə uqbəd dar, ənə sailukum və amilukum, fima iləykumut təfviz, və ələy-kumut tə`vizu fəbikum yuc-bərul məhiz, və yuşfəl məriz, və ma təzdadul ərhamu və ma təğiz, inni bisirrikum mu`min (muəmmim), və liqəvlikum musəllim, və ələllahi bikum muqsimun fi rəc`i bihəvaici, və qəzaiha və imzaiha və incahiha və ibrahiha və bişuuni lədəy-kum və səlahiha, vəs səlamu ələykum səlamə muvəddiin və ləkum həvaicəhu (mudi`) mudi`, yəs`əlullahə iləykumul mərciə və sə`yəhu (sə`yuhu) iləykum ğəyrə (ğəyru) mun-qəti`, və ən yərciəni min həzrə-tikum xəyrə mərci`, ila cənabin mumriin və xəfzi əyşin muvəssəin və dəətin və məhəlin ila hinil (xəyril) əcəl, və xəyri məsirin və məhəllin fin nəimil əzəl, vəl əyşil muqtəbili və dəvamil ukul, və şurbir rəhiqi vəs səlsəli (səlsəbili) və əllin və nəhəlin la səəmə minh, və la mələlə və rəhmətullahi və bərəkatuh, və təhiyyatuhu ələykum həttəl əvdi ila həz-rətikum, vəl fəvzi fi kərrəti-kum, vəl həşri fi zumrətikum, və rəhmətullahi və bərəkatuh, ələykum və sələvatuhu və təhiyyatuh, və huvə həsbuna və ni`məl vəkil.”

 

Həmd-səna bizi Rəcəb ayında dostlarının ziyarətgahına çatdıran və bizə onların haqları ilə bağlı vacib olanları vacib edən Allaha məxsusdur! Allahın salamı olsun seçilmiş Məhəmməd və onun pərdə arxasında olan vəsilərinə! İlahi, bizi onların ziyarətgahının ziyarətinə müvəffəq etdiyin kimi, onların bizə vədə verdiklərinə də əməl et, bizi onların daxil olduqları məkana (əbədi behiştə) daxil et! Salam olsun sizə! Həqiqətən, mən sizi niyyət edib gəlmişəm, hacət və istəyimdə sizə güvənirəm və o da cəhənnəm odundan qurtuluş, siz və xeyirxah şiələrinizlə əbədi evdə (behiştdə) məskunlaşmaqdır. Bəla və müsibətlərə səbir etdiyiniz üçün salam olsun sizə! Behişt evi necə də gözəldir! Mən sizi istəyir, sizin ixtiyarınızda olanları arzulayıram və onun əvəzi sizin öhdənizdədir. Belə isə, sizin vasitənizlə inciyən qəlblər birləşir, xəstə şəfa tapır, bətndəkilər çoxalır və ya azalır. Mən sizin sirlərinizə inanır və sözünüzə təsliməm. Sizə Allahı and verirəm ki, bu məkandan qayıdan kimi, sizin hacətlərim təsdiqlənib qəbul olunsun, onun maneələri aradan qaldırılsın, həmçinin sizdən istədiyim işlərin təsdiqlənməsi və xeyrini də istəyirəm. Hacətini sizə həvalə edib vidalaşan şəxsin salamı tək sizə salam olsun. Allahdan yenidən sizin hüzurunuza gəlməyi, sizə doğru yolunun bağlanmayacağını, (eləcə də,) Onun məni sizin hüzurunuzdan ölüm vaxtı və yaxşı mənzilə çatıb, behiştin əbədi nemətləri, bəyənilmiş həyatı, yorğunluq və ağırlıq gətirməyən həmişəlik qidaları, pak və dadlı şərablarından istifadə edəcəyim zamana qədər xeyir-bərəkətli, yaşıl, təravətli, geniş, rahat və xoş bir yerə ən yaxşı şəkildə qaytarmasını istəyirəm. Mən (yenidən) sizin hüzurunuza qayıdacağım, sizin hüzurunuza qayıtdıqda nicat tapacağım və sizin zümrənizdə məhşur olacağım vaxta qədər Allahın sizə rəhmət, bərəkət və salamları olsun! Allahın sizə rəhmət, bərəkət, salavat və salamları olsun! Allah bizə bəs edər və O, nə gözəl vəkildir.


Rəcəb ayının əməlləri, orucları, zikrləri

Facebookla şərh yaz

Şərhlər

Bu məlumata aid ilk şərhi sən etmək istəyərsənmi?

Şərh Yazın

 • Bill Geyts koronavirus vaksinlərindən danışdı
  ill Geyts koronavirus vaksinin paylanması haqda danışıb.
   11.07.2020
  Azərbaycanda koronavirusa yoluxanlar arasında sağalma faizi 62-ni keçdi
  Azərbaycanda 531 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınıb, 514 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb.
   11.07.2020

  Xəbər lenti

  Redaktorun seçimi

  Çox Oxunanlar

  • GÜN
  • HƏFTƏLİK
  • AYLIQ